Wyciąg ze statutu praw dziecka

WYCIĄG ZE STATUTU DOTYCZĄCY PRAW DZIECKA

§ 15 p.2

Dzieci w przedszkolu mają prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:

  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dyaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
  • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwości i podmiotowego traktowania
  • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
  • poszanowania jego godności osobistej, poszanowania własności
  • opieki i ochrony, partnerskiej rozmowy na każdy temat
  • akceptacji jego osoby
Bo u nas jest fajnie!
galeria zdjęć