Historia przedszkola

W pierwszych latach po II wojnie w Podkowie Leśnej czynione były starania w Gminie Podkowa Leśna, o uzyskanie lokalu z przeznaczeniem na placówkę przedszkolną.Uzyskanie gminnego lokalu z przeznaczeniem na przedszkole nie było możliwe. W takiej sytuacji mieszkanka miasta i nauczycielka Helena F. postanowiła odstąpić na przedszkole większy pokój ze swego dwupokojowego mieszkania, a hol na szatnię.

Przedszkole wyposażone było w własnoręcznie wykonane ławki i stoły przez męża pani Heleny. Zwarzywszy na skromne wyposażenie w środki dydaktyczne, zajęcia i zabawy dla dzieci były prowadzone w naturalnym przyrodniczym środowisku.

W dniu 6 maja 1946 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia grupki przedszkolaków w prywatnym lokalu mieszkanki miasta. Do przedszkola w Podkowie Leśnej uczęszczała pięćdziesiątka dzieci rodziców pracujących zawodowo.

Według spisu przeprowadzonego przez Helenę F. w 1949r dzieci w wieku 3-7 lat zamieszkujących na terenie miasta było aż 109, i te dzieci powinny być objęte opieką przedszkolną.

W lutym 1949 roku Gmina Podkowa Leśna przekazała lokal na placówkę przedszkolną; dwie sale zajęć, wspólną łazienkę z lokatorami i kuchnię. Przedszkole mieściło się willi na Zarybiu w rodzinnym domu Janusza Regulskiego, który przypadł państwu w ramach konfiskaty majątku.W tym domu mieściły się również mieszkania kwaterunkowe, oddział szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych.

Placówka przedszkolna została wyposażona w meble i zabawki udostępnione z wykazu, wyposażenia przedszkoli w pomoce dydaktyczne.

Przedszkole miało wytyczony malutki teren ogrodu, do codziennych zabaw na świeżym powietrzu ze skromnym sprzętem terenowym. Przedszkole funkcjonowało do roku 1958. W tym roku placówka przedszkolna została przeniesiona do kolejnego kwaterunkowego lokalu . Miejscem tym było centrum

Podkowy Leśnej, dawny pałacyk myśliwski Stanisława Lilpopa zbudowany w1920 roku, sprzedany pięć lat później Kazimierzowi Gayczakowi dyrektorowi spółki "Siła i światło".

Trzy pomieszczenia zostały przydzielone po zamknięciu prywatnej szkoły podstawowej dla dziewcząt Marii Knoff.

Duży hol, obszerna wewnętrzna klatka schodowa, wspólna dla lokatorów i przedszkola, sale zajęć bardzo małe, ciasne pomieszczenia na szatnię. Dwa oddziały dla pięćdziesięcioroga dzieci to stanowczo za mało, potrzeby miejscowej ludności zaspokojone były tylko w 60% .

Przedszkole w Podkowie Leśnej w latach 1949-1989 czynne było w godzinach 6oo-17oo. Odpłatność zależna była od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny i wynosiło to 20 % miesięcznych dochodów . Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu ustalały komisje kwalifikacyjne, na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców w karcie zgłoszeniowej. Komisja mogła udzielić ulgi lub całkowicie zwolnić od opłat na czas określony w szczególnych przypadkach takich jak: ponoszenie wysokich wydatków związanych z długotrwałą chorobą, śmiercią w rodzinie zniszczeniem mienia w wyniku klęski żywiołowej lub innymi poważnymi zdarzeniami o charakterze losowym, albo szczególnie trudną sytuacją materialną np. w rodzinach wielodzietnych.

W kartach zgłoszeń dzieci do przedszkola w Podkowie Leśnej, w latach 1958- 1989 nie stwierdzono, rodziców korzystających z takich uprawnień. Opłaty za usługi świadczone przez przedszkole utrzymywały się na jednakowym poziomie dla wszystkich rodziców.

W kolejnych latach kierownictwo przedszkola czyniło starania w Gminie o przydział dodatkowych pomieszczeń na zaplecze magazynowe, kuchnię i pomieszczenia piwniczne. Pomieszczenia te przedszkole otrzymało, co znacznie ułatwiło pracę placówki przedszkolnej. Przydzielono również dodatkowy pokój, w którym uruchomiono trzeci oddział dla dzieci rodziców pracujących zawodowo. Komisja kwalifikacyjna dokonała przyjęć dzieci i oddział funkcjonował od 15 lutego 1970 r.

W 1975 roku został przydzielony kolejny pokój na cele przedszkola, został on przeznaczony na salę gimnastyczną, po południu wykorzystywany jako sypialnia dla czterolatków.

Teren ogrodu przedszkolnego dla dzieci systematycznie był powiększany i wyposażany w sprzęt terenowy. Obsadzono go również żywotnikiem w celu odgrodzenia od głównej ulicy w mieście bawiących się dzieci .
Lokal ten jednak nie zaspakajał potrzeb lokalnej ludności.

Ilość dzieci nie przyjętych do przedszkola świadczyła o dużym zapotrzebowaniu na tego rodzaju usługi dla mieszkańców Podkowy Leśnej. Możliwości lokalowe nie pozwalały na utworzenie oddziałów dla nieprzyjętych a chętnych dzieci. Próby przyjmowania dzieci ponad normę wpływało negatywnie na dzieci i nauczycieli. Taki stan trwał do 1990r.

W roku szkolnym 1977 - 1978 w przedszkolu zorganizowano oddział dla 19 dzieci sześcioletnich. Odział ten funkcjonował tylko rok, ponieważ w latach późniejszych było dużo więcej chętnych sześcioletnich dzieci a warunki lokalowe nie pozwoliły na uruchomienie dodatkowych grup. Do roku 1991 przedszkole i oddział sześciolatków mieściły się w odrębnych budynkach adaptowanych na cele wychowania przedszkolnego . Były to 3 odziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich administracyjnie przynależne do szkoły podstawowej.

15 lipca 1961 roku powstała Ustawa o Rozwoju Oświaty i Wychowania był to szereg aktów prawnych o dużym znaczeniu dla ustalenia roli i miejsca dla wychowania przedszkolnego w całym systemie oświaty. Ustawa o Rozwoju Oświaty i Wychowania stała się podstawą do wydania pierwszego statutu przedszkola, był to podstawowy dokument precyzujący zasady funkcjonowania placówki przedszkolnej . Statut określał: czas funkcjonowania placówki, zasady rekrutacji dzieci do przedszkola, pogram dydaktyczno-wychowawczy do realizacji planowego procesu wychowawczego.

Przedszkole w Podkowie Leśnej nie posiadało w swoich archiwach opracowanego statutu, nie dysponowało również Aktem Rejestracyjnym. Dopiero 2 kwietnia 1963 roku po kilkunastu latach funkcjonowania przedszkola Inspektorat Oświaty w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydziału Kultury i Oświaty w Pruszkowie wydał Akt Rejestracyjny Przedszkola w Podkowie Leśnej.

W latach 1982-1990 polskie społeczeństwo przeżywało trudne okresy zmian ustrojowych i zmagań o nowy ład społeczno-polityczny i gospodarczo ekonomiczny. Przemianą ulegały wszystkie dziedziny życia społecznego. Oświata była bardzo ważnym obszarem życia społecznego.

W Podkowie Leśnej 7 lutego 1986 roku mimo trudności ekonomicznych powstał Społeczny Komitet Budowy Przedszkola. Rozpoczął czynne starania w Gminie w sprawie lokalizacji budynku przedszkola. Efektem tych starań było otrzymanie działek nr 680 i 682 w Podkowie Leśnej przy ulicy Miejskiej pod budowę przedszkola. Umowę podpisano 3.XI. 1987r z przewidywanym terminem zakończenia robót budowlanych był dzień 30 XII. 1989r. Z przyczyn nieustalonych, budowę placówki przedszkolnej ukończono i oddano do użytku dopiero 30.VI.1990 r.

Z powodu licznych usterek budowlanych, budynek do eksploatacji oddano dopiero dnia 30.X.1991r .
Powierzchnia użytkowa wynosiła 560 m2, cztery sale zajęć, sala gimnastyczna, obszerny hol i szatnia dla dzieci. Budynek otoczony był zalesionym ogrodem, w którym zainstalowano sprzęt terenowy dla dzieci z poszczególnych grup wiekowych

W placówce wychowania przedszkolnego prowadzono pięć oddziałów wiekowych. Zatrudnionych było 9 nauczycieli, logopeda, 9 osób obsługi, i jedna osoba z administracji.

Przedszkole do roku 1990 było placówką państwową, w której organa administracji państwowej ustalały opłaty urzędowe za usługi świadczone przez przedszkola.
Po roku 1990 zgodnie z decyzją sejmową państwo przekazało obowiązek prowadzenia przedszkoli lokalnym samorządom.

Gminy nie były przygotowane do podjęcia zadań oświatowych, nie posiadały odpowiednich środków budżetowych. Była to dość drastyczna sytuacja, doprowadzająca do masowej likwidacji przedszkoli, szczególnie na wsi. Wiele dzieci straciło bezpowrotnie szansę na korzystanie z edukacji przedszkolnej .
Wysokość opłat za świadczenia przedszkolne ustalone były przez Radę Gminy , w której wśród warunków, jakie spełniać miały przedszkola publiczne, wliczano obowiązek zapewnienia przez organ prowadzący bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie, co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (poprzednio minimum programowego).

Ustalone przez Gminę Podkowa Leśna opłaty obowiązywały we wszystkich oddziałach przedszkolnych bez względu na ich usytuowanie w przedszkolu czy przy szkole podstawowej. Przedszkole publiczne w Podkowie Leśnej oferowało, zgodnie z ustawą oświatową, bezpłatne usługi z zakresu podstawy programowej, określanej jako minimum programowe realizowane nie krócej niż 5 godzin dziennie.

Koszty wykraczające poza zakres minimum pokrywane były w całości przez rodziców.

Od 1995 roku było tak dużo dzieci chętnych do przedszkola, iż utworzono dwa dodatkowe oddziały, kosztem sali gimnastycznej, która została adaptowana na drugi oddział dla sześciolatków. Od tego momentu do przedszkola uczęszczało rok rocznie ponad 120 dzieci, do oddziałów maluchów, średniaków, starszaków i dwóch oddziałów dzieci sześcioletnich

Wymienione zadania organu prowadzącego wobec przedszkola związane były z przekazywaniem środków finansowych na ich możliwość realizacji.
Istniejące trudności ekonomiczne Gmin były dużym problemem i podstawową przeszkodą w wyposażeniu placówek na wysokim i dobrym poziomie. Przedszkole w Podkowie Leśnej wyposażone było tylko w stopniu dostatecznym.

Gminy uczyniono odpowiedzialnymi za organizowanie, prowadzenie i finansowanie działalności publicznych przedszkoli w ramach zadań własnych. Przedszkole w Podkowie Leśnej było przejęte przez swoją macierzystą Gminę dnia 1 grudnia 1990 roku .

Art.6 ustawy o systemie oświaty określał warunki dla przedszkola publicznego:

  • prowadzenie bezpłatnego wychowania i nauczania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  • prowadzenie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
  • zatrudnianie nauczycieli posiadających odpowiednie określone przez MEN, kwalifikacje.

    Zgodnie z przyjętymi zasadami, państwo jedynie w niewielkim stopniu wspierało finansowo działalność Gmin w tej dziedzinie, przekazywało subwencję ogólną na różne zadania, w tym na prowadzenie przedszkoli Kuratorium Oświaty pełniło nadzór pedagogiczny nad placówkami przeszklonymi zgodnie z postanowieniem Ustawy o systemie oświaty art. 33 sprawował kurator oświaty. Nadzór polegał na ocenie stanu przedszkoli i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej i nauczycieli, oraz na analizowaniu i ocenianiu efektów działalności, a także na udzielaniu przedszkolom i nauczycielom pomocy w wykonywaniu ich zadań. W ramach sprawowanego nadzoru Mazowiecki Kurator Oświaty badał przede wszystkim:

  • zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami

  • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  • przestrzegania statutu przedszkola, w tym zakresie przestrzegania praw dziecka
  • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków edukacji

Kolejne zmiany zostały zawarte w akcie prawnym, jakim była Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Zgodnie z ustawą przedszkole w Podkowie Leśnej funkcjonowało w oparciu o powstałe obowiązujące dokumenty: Statut Przedszkola, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców. Statut przedszkola ulegał częstym zmianom dostosowując się do aktualnie obowiązującego ramowego statutu przedszkola.

Dyrektor przeprowadzał mierzenie jakości pracy przedszkola na podstawie opracowanych przez Radę Pedagogiczną standardów Miejskiego przedszkola w Podkowie Leśnej. Mierzenie jakości pracy przedszkola przeprowadzano zgodnie z programem rozwoju placówki opracowanym przez dyrektora przedszkola, przy pełnej akceptacji Rady Pedagogicznej . Z przeprowadzanych pomiarów jakości pracy Rada Pedagogiczna sporządzała raport dla organu prowadzącego, rodziców, Kuratorium Oświaty. W zależności od wyników pomiaru Rada Pedagogiczna opracowywała dalszy plan działania pracy dydaktyczno wychowawczej.
Ważnym dokumentem regulującym zasady działania nadzoru pedagogicznego był regulamin Organizacji Zasad Wewnętrznego Nadzoru Pedagogicznego . Wszystkie wymienione regulaminy ułatwiały pod względem formalnym funkcjonowanie i realizację zadań statutowych przedszkola.

Statut Przedszkola przewidywał realizację zadania,jakim było nadanie imienia placówce przedszkolnej na wniosek Rady Pedagogicznej . Doskonałą okazją do podjęcia działań w tym kierunku były obchody 75-lecia powstania miasta Podkowy Leśnej . Placówka przedszkolna w Podkowie Leśnej miała już 55 lat, to stało się okazją do uczczenia tej rocznicy przez nadanie imienia.

Kolejnym krokiem było zapoznanie się procedurą, jaką należy wypełnić.

Najbardziej zainteresowaną grupą byli nauczyciele realizujący założenia rocznego planu pracy.
W dniu 8.X.2001r na radzie pedagogicznej podjęto uchwałę w sprawie nadania imienia placówce przedszkolnej.

Po przyjęciu wniosku przystąpiono do omówienia i wyboru imienia z pośród licznych propozycji przygotowanych przez każdego nauczyciela.

Bo u nas jest fajnie!
galeria zdjęć