Prawa i obowiązki rodziców

PRAWA RODZICÓW

 • Prawo do zapoznania się z programem oraz z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale
 • Prawo uzyskiwania porad, wskazówek od nauczycieli, pedagoga, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielenia dziecku pomocy
 • Prawo uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
 • Prawo wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 • Przestrzeganie Statutu Przedszkola
 • Wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory
 • Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo Przestrzeganie godzin pracy przedszkola
 • Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie5 zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
 • Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola
 • Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • Uczestniczyć w zebraniach rodziców
 • Utrzymywać stały kontakt z nauczycielem bądź dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku
Bo u nas jest fajnie!
galeria zdjęć