REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 W terminie 04.03.2024  do 22.03. 2024  odbywać się będzie rekrutacja do przedszkola dzieci urodzonych w następujących rocznikach: 

2018, 2019, 2020, 2021            

LICZBA MIEJSC:   45    ( dla wszystkich roczników) 

Wnioski  wraz z załącznikami należy składać w terminie  od  04.03.2024 do 22.03.2024   w sekretariacie przedszkola w godz. 7.00- 15.00 .

Wnioski wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej przedszkola w zakładce ⇒ do pobrania  

lub w siedzibie przedszkola ( w holu głównym ) .

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosku !

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PODKOWIE LEŚNEJ

 

 • Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku.
 • Prosimy, aby  uważnie zapoznali się Państwo z kryteriami rekrutacyjnymi i zaznaczyli tylko te kryteria, które dotyczą Państwa sytuacji rodzinnej i które będziecie mogli udokumentować stosownymi załącznikami.
 • W przypadku zaznaczenia znaku X po prawej stronie wybranego kryterium, należy razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty, oświadczenia lub załączniki.
 • Załączniki dołączone są do Wniosku. Prosimy o wypełnienie i złożenie tylko tych załączników, które dotyczą Państwa sytuacji rodzinnej. Pozostałych załączników nie składamy i nie wypełniamy. Brak dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium oznacza, że tego kryterium kandydat nie spełnia. DEKLARACJĘ WOLI SKŁADAMY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM I  TYLKO WTEDY ,GDY DZIECKO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE !!!
 • Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią załączników i złożenie wymaganych do nich dokumentów.
 • UWAGA:
  • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Należy dostarczyć: Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  • W przypadku niepełnosprawności kandydata, rodzeństwa kandydata lub rodzica kandydata należy dostarczyć: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • W przypadku objęcia kandydata pieczą zastępczą należy dostarczyć: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
  • Do oświadczenia o zamieszkaniu rodziców/prawnych opiekunów kandydata na terenie miasta Podkowa Leśna (załącznik nr 6 do Wniosku) należy złożyć część B   zeznania podatkowego PIT złożonego w Urzędzie Skarbowym za ubiegły rok. W przypadku , gdy wskazany adres zamieszkania  rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest inny niż wskazuje na to zeznanie podatkowe, należy złożyć wyjaśnienie i podać przyczynę (np. zakup nieruchomości na terenie gminy Podkowa Leśna – należy dołączyć akt notarialny ze wskazanym adresem, wynajem nieruchomości pod wskazanym adresem- należy dołączyć umowę najmu lub podać inne przyczyny).
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą one być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Wniosek powinien być podpisany przez oboje rodziców /opiekunów prawnych (wyjątek stanowi  śmierć jednego z rodziców/opiekunów  lub ograniczenie władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców/opiekunów ). Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Proszę pamiętać, ze zarówno wniosek jak i wszystkie załączniki i oświadczenia zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Wypełniony wniosek można składać do Dyrektora Przedszkola lub do sekretariatu mieszczącego się w siedzibie przedszkola ul. Miejska 7 w godzinach 7.00- 15.00 w dniach od 04.03.2024 do 22.03.2024 r.
 • W przypadku większej ilości wniosków niż miejsc w przedszkolu, powołana przez Dyrektora komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
 • Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność złożenia wniosku , w terminach określonych wyżej, nie stanowi kryterium i nie ma wpływu na przyjęcia dziecka do przedszkola.
 • Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji może żądać od rodziców/opiekunów prawnych kandydata przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin) oraz zwrócić się do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 • Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 04. 04.2024 r.
 • W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola, rodzic składa u Dyrektora lub w sekretariacie  w godzinach 7.00-15.00 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 05.04.2024 do 12.04.2024 r.  (dokument można pobrać ze strony internetowej przedszkola) . Niezłożenie potwierdzenia woli przyjęcia przez rodzica oznacza rezygnację z dalszego procesu naboru.
 • Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola nastąpi 16.04.2024 r o godz.15.00.
 • Wnioski złożone w postępowaniu rekrutacyjnym i rozpatrzone negatywnie nie będą uwzględniane w postępowaniu uzupełniającym. Rodzice tych kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani / przyjęci do przedszkola mogą ponownie złożyć wniosek wraz z załącznikami w postępowaniu uzupełniającym w dniach od 27.05 2024 do 07.06.2024 do dyrektora lub sekretariacie w godzinach 7.00 -15.00.
 • Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Podkowa Leśna mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Podkowa Leśna.

 

 

 

 

Bo u nas jest fajnie!
galeria zdjęć